Bejelentkezés vagy Regisztráció a kéziratbeküldéshez.

Ellenőrzőlista a beküldéshez

A beküldés során a szerzőket arra kérjük, hogy ellenőrizzék, a beküldendő anyag megfelel-e az alábbi szempontoknak. A szempontoknak nem megfelelő kéziratokat a szerkesztőség elutasíthatja.
 • A beadványt korábban nem tették közzé és nem is adta be más folyóirathoz.
 • Minden szerzőtárs tud a benyújtásról.
 • Minden hozzájáruló szerepel a szerzők között vagy a köszönetnyilvánításban.
 • A benyújtási fájl OpenOffice, Microsoft Word vagy RTF dokumentumfájl formátumban van.
 • Ahol rendelkezésre álltak, megadtuk a referenciák DOI linkjét (https://... formátumban) és az online elérhetők URL-jét.
 • A szöveg egyrészes; 12 pontos betűtípust használ; aláhúzás helyett dőlt betűt alkalmaz (kivéve az URL címeket); és az összes ábra és táblázat a megfelelő ponton van a szövegben.
 • A szöveg betartja a szerzői útmutatásokban felvázolt stílus- és bibliográfiai követelményeket.

Szerzői útmutató

A Socio.hu Társadalomtudományi Szemle a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Kiváló Kutatóhely által kiadott, az MTA Szociológiai Bizottsága által „A” kategóriába sorolt lektorált (peer-reviewed) folyóirat.  

A Socio.hu magyar nyelven beküldött kéziratokat – tanulmányokat, doktori téziseket, könyvrecenziókat és konferencia-beszámolókat – fogad el.

A kéziratokkal szemben támasztott követelmények a következők.

1. A folyóirathoz tanulmányként csak a szerző(k) eredeti tudományos munkája alapján elkészített kéziratok küldhetőek be, amelyeket még nem jelentettek meg, illetve máshol nem állnak bírálat alatt.

2. Formai követelmények:
• DOC (DOCX), RTF vagy ODT formátum,
• Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz; javasoljuk, hogy a formázás egyéb, itt nem említett elemei ne legyenek túl bonyolultak, illetve, hogy a címsorok legyenek egyértelműek.
• Terjedelem: tanulmányok esetén 30.000–80.000 karakter, recenziók esetében 10.000–30.000 karakter.

3. A kézirat tartalmazzon absztraktot (max. 2000 karakter) és 3-4 kulcsszót magyar és angol nyelven, valamint angol nyelvű címet.

4. A kézirat elején külön címoldalon szerepeljen a szerző(k) tudományos affiliációja és beosztása, legmagasabb tudományos/egyetemi fokozata,  valamint e-mail címe és a szerző(k) nevéhez linkelhető honlap(ok), szakmai profilok és/vagy önéletrajzok címe.

5. A felhasznált irodalmak között csak a ténylegesen hivatkozott publikációk szerepeljenek. 

Formai útmutató, példák

Szövegközi hivatkozás (Kovács 2010); (Kovács et al. 2010); (Kovács–Horváth 2010) vagy: Kovács (2010) szerint…

Szövegközi hivatkozás idézet esetén (Kovács 2010:123); (Kovács et al. 2010:312–313)

Hivatkozások

[könyv]

Tóth I. Gy. (2009) Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyar társadalom értékszerkezetében. Budapest: TÁRKI. http://dx.doi.org/10.1057/9781137343758.

Banfield, E. C. (1958) The Moral Basis of a Backward Society. Glencoe–Illinois: The Free Press.

Cs. Czachesz E. – Radó P. (2009) Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények. Budapest: OFI.

Kemény I. – Janky B. – Lengyel G. (2004) A magyarországi cigányság 1971–2003. Budapest: Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségi Kutatóintézet.

Kopp M. (szerk.) (2008) Magyar lelkiállapot 2008. Budapest: Semmelweis.

[fejezet könyvben]

Keller T. – Sik E. (2009) A korrupció észlelése, elfogadása és gyakorlata. In Tóth I. Gy. (szerk.) Tárki Európai Társadalmi Jelentés. Budapest: Tárki, 167–182.

Wasilewski, J. (2001) Three Elites of the central/East European Democratization. In Markowski, R. – Wnuk-Lipinski, E. (szerk.) Transformative Paths in Central and Eastern Europe. Warsaw: Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences, 133–142.

Harel, A. (1996) The Boundaries of Justifiable Tolerance: A Liberal Perspective. In Heyd, D. (szerk.) Toleration. An Elusive Virtue. Princeton: Princeton University Press, 114–127. http://dx.doi.org/10.1515/9781400822010.114.

[folyóiratcikk]

Adam, B. D. – Husbands, W. – Murray, J. – Maxwell, J. (2005) AIDS Optimism, Condom Fatigue, or Self-Esteem? Explaining Unsafe Sex Among Gay and Bisexual Men. The Journal of Sex Research, 3, 238–248. http://dx.doi.org/10.1080/00224490509552278.

Csanádi G. et al. (2006) Belső-erzsébetvárosi rehabilitáció. Tér és Társadalom 1, 73–92.

[sorozat része]

Tardos K. (2012) A többszörös diszkrimináció hatása a munkaerőpiacon elérhető munkakörök minőségére. In Messing V. – Ságvári B. (szerk.) Közösségi viszonyulásaink. A családdal, az állammal és a gazdasággal kapcsolatos társadalmi attitűdök, értékek európai összehasonlításban. Szociológiai Tanulmányok 1. Budapest: MTA TK Szociológiai Intézet, 76–101.

[kézirat]

Tomay K. (2008) Dzsentrifikáció Budapesten az ezredfordulón – a belső-pesti területek átalakulása. PhD disszertáció. Kéziratban. Budapest: ELTE TáTK.

[online]

Baldock D. et al. (2001) The nature of rural development: towards a sustainable integrated rural policy in Europe. A Ten-Nation Scoping Study for WWF and gB countryside Agencies, Institute for European Environmental Policy. Elérhető: http://www.ieep.eu/assets/78/natureruraldevelopment.pdf [Letöltve: 2012-10-10].

[szerző nélküli dokumentumok, kutatási zárójelentések stb.]

Ageing Report (2009) Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008–2060). Luxembourg: European commission Economic and Financial Affaires. Elérhető: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication 14992_en.pdf [Letöltve: 2012-07-30].

A Zotero hivatkozáskezelőben használható Socio.hu hivatkozási stílus letölthető itt.

6. A folyóiratban megjelenő tanulmányok DOI azonosítót kapnak.  Kérjük, hogy a Hivatkozások jegyzékénél minden egyes hivatkozott tétel esetében tüntessék fel a publikáció DOI azonosítóját (amennyiben a publikáció rendelkezik vele). A DOI meglétének ellenőrzéséhez javasoljuk a CrossRef keresőt használni.

7. A táblázatok és ábrák a szövegben szerepeljenek. A táblázatok/ábrák előtt külön sorban szerepeljen a táblázat/ábra sorszáma és a táblázat/ábra címe. Korábban publikált táblázat/ábra esetében a táblázat/ábra alatt szerepeljen az eredeti forrás. Az ábrák/képek jó minőségű változatát külön fájlban is kérjük mellékelni, a diagramok esetében pedig kérjük, küldjék el a forrásfájlt is.

8. A főszöveg kiegészítését tartalmazó lábjegyzeteket arab sorszámozással illesszék a szövegbe. A lábjegyzetek ne tartalmazzanak irodalmi hivatkozást, azokat a főszövegben kérjük feltüntetni.

9. A cikkekhez mellékletként szívesen fogadunk bélyegképet, mely a folyóirat aktuális számának tartalomjegyzékében fog megjelenni.

10. Recenzió esetén a cím alatt kérjük megadni a recenzált kiadvány pontos adatait; konferencia esetén a konferencia címét, helyét és időpontját.

Köszönjük, hogy cikke elküldése előtt figyelembe veszi fenti kéréseinket.

Adatvédelmi nyilatkozat

PUBLICATION ETHICS & OPEN ACCESS STATEMENT

Every effort is made to ensure the accuracy of information published in Socio.hu Social Science Review. Any infringements of professional ethical codes, such as cases of plagiarism, the fraudulent use of data, and bogus claims of authorship are taken very seriously by the editors, who apply a principle of zero tolerance. Socio.hu follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), and uses COPE Flowcharts to resolve cases of suspected misconduct.

Submitted manuscripts should not have been previously published in any form and must not be under consideration for publication elsewhere at the time of submission. Authors who include tables or other data in their manuscripts that have been published in earlier research or who faithfully reproduce a section or component of a table from a pre-existing publication should check who owns the original copyright and obtain permission to reuse the relevant data/material.

Authors are required to obtain permission to reproduce any proprietary text, illustrations, tables, or other material, including data, audio, video, film stills, and screenshots, and any other supplementary material that is submitted to socio.hu. This rule applies to direct reproductions as well as ‘derivative reproduction’ of source material (the creation of a new figure or table substantially deriving from a copyrighted source). The reproduction and inclusion in a manuscript of short extracts of text, excluding poetry and song lyrics, may be possible without obtaining formal permission on the basis that any quotations are reproduced accurately and are fully attributed to the original author/s.

Upon request, data on which analyses are based must be made available to the editors and reviewers for the purposes of manuscript evaluation. Authors are also asked to make relevant data available to readers without undue qualifications.

Copyright allows the author to protect original material and stops others from using their work without permission. The name of any and all third-party sources of funding must be provided and the complete names and numbers of any supporting grants must be included in the acknowledgments section of articles.

Any and all opinions and views expressed in the journal are the opinions and views of contributing authors and do not necessarily represent, nor are endorsed by, socio.hu. The journal and its editors will not be liable for any losses, claims, legal proceedings, costs, damages, or any other liabilities howsoever generated, directly or indirectly, from the use of data and information published in the journal.

OPEN ACCESS POLICY

Socio.hu provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. 

PEER REVIEW POLICY

Socio.hu applies a double-blind review system, which means that the reviewer’s identity remains concealed to the author and vice versa throughout the review process. Reviewers are invited by the editors or – if necessary – by suggestion of the Editorial Board. The reviewers are experts in the given field and are neither institutionally nor personally associated with the author. Reviews are provided by way of a uniform editorial form. Reviewers should decline to review manuscripts in which they have a competing interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors or institutions connected to the papers.

Decisions on Accepting, Revising, or Rejecting a Manuscript
The decision to accept, rework, or reject an article is governed by the following rules:

 • If both reviews are favourable (“Accept”), the final decision on acceptance is taken by the editors.
 • Likewise, if both reviews are unfavourable (“Reject”), the final decision on rejection is taken by the editors.
 • If both reviews suggest minor revisions (“Minor revisions required”), the author is invited to revise the manuscript, which is forwarded to the editors.
 • If both reviews suggest major revisions (“Major revisions required”), the author is invited to revise the text, which is then sent to the reviewers who raised the original objections.
 • If the reviewers fail to reach consensus even after reviewing a revised version of the article, the editors will either contact a third reviewer (if such action was not taken earlier) or put the article forward to the editors for a final decision whether to accept or reject.
 • If one of the reviews suggest “Revise and Resubmit” the author is invited to revise and resubmit the text, which is considered as a new submission.

The editors have three weeks after having received the reviews to make their decision.
The author(s) will receive a Report to the Author(s). The editors immediately inform the author about the decision. The entire procedure should be completed within ten to sixteen weeks from receiving the manuscript, depending on the number of reviews required. The editors and the Editorial Board are not liable for any delays caused by reviewers.

Guidelines to the Peer Reviewing and Editing Process

Peer review helps validate research, establish a method by which it can be evaluated, and increase networking possibilities within research communities. Despite criticism, we regard peer review still the only widely accepted method for research validation. The Peer Reviewing Process of socio.hu follows the Best Practice Guidelines recommended by the Committee on Publication Ethics (COPE).

Reviewers are invited by the editors upon suggestions made by the Board of Editors of the Academic Advisory Board or own one’s discussed and finalised in an editorial meeting.

If invited please consider

 • whether the article actually matches your area of expertise,
 • if there is a potential conflict of interest – and
 • if you can meet the given deadline.

Reviewers should decline to review manuscripts in which they have a competing interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors or institutions connected to the papers.

For Reviewers: Respond to the invitation as soon as you can – and if you decline, please provide suggestions for alternative reviewers. Once you have accepted, please regard the documents as confidential, do not share information about the review with anyone. Your review will help the editors decide whether or not to publish the article. The editors confer with other editors or reviewers in making this decision final. First read the article thoroughly, consider it from your own perspective. Then mark any comments, changes, suggestions with “track changes” in Word in the text itself. These remarks should be courteous, not contain any personal or offensive remarks. Finally, please fill in the form thus giving an overall opinion and general observations of the contribution. If you wish, you can also summarise the article in a short paragraph, give a main evaluation of it, whether it is in any way novel, innovative or interesting, what approach, method or source is new. If you suspect plagiarism or other ethical concerns, contact the editor, providing details.

COPYRIGHT NOTICE

Socio.hu operates under the Creative Commons Licence CC-BY-NC-ND (Attribution-Non Commercial-No Derivatives). This allows for the reproduction of all articles, free of charge, for non-commercial use, and with appropriate citation information. Authors publishing in socio.hu should accept these as the terms of publication. The copyright of all articles remains with the author of the article. The copyright of the layout and design of articles published in socio.hu remains with socio.hu and may not be used in any other publications.

PRIVACY STATEMENT

We take our responsibility to process your personal data in a fair and transparent way seriously. We collect and manage user data according to the following policy. Socio.hu follows the COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors and the Code of Conduct for Journal Publishers.

Why we collect your data:
Registering and creating an account allows you to log in, manage your profile, and participate as an author, as a reviewer, or as an editor. When registering an account, we ask you to log in and provide your name, email address, profession, and – if applicable – academic affiliation.
As an author: The personal data submitted will be used in the review process – which is double-blind – and will eventually become a part of the published article in order to attribute your work and the provenance thereof correctly.
As a reviewer: After an invitation by the editors and your registration, your data will be used as a contact address during the review process solely by the editors. Your data will not be shared publicly and will only be accessible to the editors and system administrators of socio.hu. The data will only be used in connection with this journal.

Why we store your data:
Published personal data that accompanies an article forms part of the official published record in order to document the provenance of the work and to attribute the work correctly.
What to do if you want to get a copy of your data or want your data to be removed:
As an author: You are able to view, change, and remove your data associated with your profile. Should you choose to delete your account completely, please contact us at socio.hu@tk.mta.hu. To conform to publication ethics and best practice, any personal data that is published alongside an article cannot be removed.
As a reviewer: If you would no longer like to be registered as a reviewer, you can edit your profile. This will remove your role as a reviewer and you will not receive any more review requests. However, any existing reviews you may have carried out will remain.

ARCHIVING

The PKP Preservation Network (PN) provides free preservation services for any OJS journal that meets a few basic criteria. The PKP PN plugin for OJS 3 is currently in development and will be available in the plugin gallery soon. Additionally, the REAL, Repository of the Library of the Hungarian Academy of Sciences is committed to the preservation of the journal content, and therefore provides webserver storage space for long-term content hosting.