Szerzői útmutató

A Socio.hu Társadalomtudományi Szemle a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Kiváló Kutatóhely által kiadott, az MTA Szociológiai Bizottsága által „A” kategóriába sorolt lektorált (peer-reviewed) folyóirat.  

A Socio.hu Társadalomtudományi Szemle magyar nyelven beküldött kéziratokat – tanulmányokat, doktori téziseket, könyvrecenziókat és konferencia-beszámolókat – fogad el.

A tanulmányként benyújtott kéziratokkal szemben támasztott követelmények a következők:

1. A folyóirathoz tanulmányként csak a szerző(k) eredeti tudományos munkája alapján elkészített kéziratok küldhetőek be, amelyek máshol még nem jelentek meg, illetve nem állnak bírálat alatt.

2. A Socio.hu Társadalomtudományi Szemlében megjelenő tanulmányoknak a következő tartalmi kritériumoknak kell megfelelnie:
I) Társadalomtudományi szempontból releváns legyen a témaválasztás;
II) A tanulmány tartalmazzon egyértelmű és érvényes kutatási kérdéseket;
III) A tanulmányban alkalmazott módszertan és elemzés legyen tudományosan megalapozott;
IV) A tanulmány következtetéseit, illetve konklúzióját megfelelően támasszák alá a bemutatott saját kutatási eredmények vagy más kutatási eredményekre épülő tudományos igényű indoklás;
V) Eredeti módon járuljon hozzá a témára vonatkozó szakirodalomhoz;
VI) Érthető módon legyen megfogalmazva (illetve a magyar helyesírás szabályainak megfelelően megírva). 

3. Formai követelmények:
• DOC (DOCX), RTF vagy ODT formátum,
• Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz; javasoljuk, hogy a formázás egyéb, itt nem említett elemei ne legyenek túl bonyolultak, illetve, hogy a címsorok legyenek egyértelműek.
• Terjedelem: tanulmányok esetén 30.000–80.000 karakter, recenziók esetében 10.000–30.000 karakter.

4. A kézirat tartalmazzon absztraktot (max. 2000 karakter) és 3-4 kulcsszót magyar és angol nyelven, valamint angol nyelvű címet.

5. Az anonimizált kézirat mellett külön címoldalon szerepeljen a szerző(k) tudományos affiliációja és beosztása, legmagasabb tudományos/egyetemi fokozata,  valamint e-mail címe és a szerző(k) nevéhez linkelhető honlap(ok), szakmai profilok és/vagy önéletrajzok címe. Az anonimizált kézirattal szemben elvárás, hogy a korábbi saját kutatási eredményekre és publikációkra való hivatkozás esetén az ne egyes vagy többes szám első személyben legyen megfogalmazva, hanem harmadik személyben.

6. A felhasznált irodalmak között csak a ténylegesen hivatkozott publikációk szerepeljenek. A hivatkozásoknál a honlapunkon található referenciarendszer használatát kérjük. 
» A Socio.hu által alkalmazott hivatkozási rendszer elérhető itt.

A Zotero hivatkozáskezelőben használható Socio.hu hivatkozási stílus letölthető itt.

7. A folyóiratban megjelenő tanulmányok DOI azonosítót kapnak.  Kérjük, hogy a Hivatkozások jegyzékénél minden egyes hivatkozott tétel esetében tüntessék fel a publikáció DOI azonosítóját (amennyiben a publikáció rendelkezik vele). A DOI meglétének ellenőrzéséhez javasoljuk a CrossRef keresőt használni.

8. A táblázatok és ábrák a szövegben szerepeljenek. A táblázatok/ábrák előtt külön sorban szerepeljen a táblázat/ábra sorszáma és a táblázat/ábra címe. Korábban publikált táblázat/ábra esetében a táblázat/ábra alatt szerepeljen az eredeti forrás. Az ábrák/képek jó minőségű változatát külön fájlban is kérjük mellékelni, a diagramok esetében pedig kérjük, küldjék el a forrásfájlt is.

9. A főszöveg kiegészítését tartalmazó lábjegyzeteket arab sorszámozással illesszék a szövegbe. A lábjegyzetek ne tartalmazzanak irodalmi hivatkozást, azokat a főszövegben kérjük feltüntetni.

10. A cikkekhez mellékletként szívesen fogadunk bélyegképet, mely a folyóirat aktuális számának tartalomjegyzékében fog megjelenni.

11. Recenzió esetén a cím alatt kérjük megadni a recenzált kiadvány pontos adatait; konferencia esetén a konferencia címét, helyét és időpontját.

Köszönjük, hogy cikke elküldése előtt figyelembe veszi fenti kéréseinket.