Felhívás tanulmányok írására: Szegénység, egyenlőtlenségek és társadalompolitika - Ferge Zsuzsa öröksége és aktualitása

2024-05-28

Szerkesztők: Szikra Dorottya (vendégszerkesztő), Misetics Bálint (vendégszerkesztő)               PDF

A tematikus lapszámba olyan tanulmányokat várunk, amelyek a nemrég elhunyt, iskolateremtő szociológus Ferge Zsuzsa életművére építve, azt újragondolva foglalkoznak a „fizikai és társadalmi életesélyek” egyenlőtlenségeivel, valamint azok csökkentésének lehetőségeivel és akadályaival. Ferge Zsuzsa munkássága számos, a szociológia számára kulcsfontosságú területet ölel fel: a társadalmi rétegződést és annak az életmóddal, szabadidővel való összefüggéseit, a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenségeket, a társadalmi hátrányok és előnyök iskolai átörökítését, a társadalmi újratermelést és a társadalompolitika elosztási elveit, a rendszerváltás társadalmi következményeit, a szegénységet és a gyermekszegénységet, valamint a jóléti állam magyarországi és nemzetközi történetét és kortárs fejleményeit. Tanulmányaiban egyaránt foglalkozott a társadalombiztosítás, a családpolitika vagy a segélyezés részletes elemzésével, valamint olyan átfogó kérdésekkel, mint a jóléti állam és a civilizációs folyamat összefüggése.

A tematikus lapszámba a széles értelemben vett társadalomtudományok – különösen a szociológia és a társadalomelmélet, a társadalom- és szociálpolitika, a társadalom- és eszmetörténet, az oktatáskutatás, a szociális munka – területéről várunk olyan tanulmányokat, amelyek kapcsolódnak Ferge Zsuzsa munkáihoz, azok elemzési kereteit vagy kulcsfogalmait alkalmazzák, illetve azok meglátásait gondolják tovább. Ferge meggyőző elméleti apparátussal elemezte empirikus eredményeit; a szerkesztők elsősorban olyan tanulmányokat várnak, amelyek hasonló módon igyekeznek ötvözni az empirikus társadalomkutatást és a társadalomelméleti megfontolásokat. A hazai vizsgálódások mellett nemzetközi (elsősorban kelet-európai) összehasonlító, valamint olyan tanulmányokat is várunk, amelyek a szociálpolitika gyakorlati megvalósulását társadalompolitikai, társadalomelméleti keretben – így például az elosztási elvek, a léthez való jog, a szociális állampolgáriság vagy a méltóság fogalma mentén – elemzik és értékelik.

A tervezett tanulmányok absztraktját a socio.hu@tk.hun-ren.hu email címre kérjük eljuttatni.

Az absztraktok leadási határideje: 2024. június 30.

A benyújtott absztraktok elbírálása után a szerkesztőség legkésőbb 2024. július 15-ig értesíti a szerzőket arról, hogy tervezett tanulmányukat meg kívánja-e jelentetni.

Az absztrakt elfogadása nem jelenti automatikusan a tanulmány megjelentetését, erről a tanulmány leadása után kettős anonim lektorálás (double-blind peer reviewing eljárás) után születik döntés.

Az elkészült tanulmányok leadási határideje: 2024. december 6.

A Socio.hu Társadalomtudományi Szemle
szerkesztősége
Budapest, 2024. május 28.